Rasadora

L’equip permet la realització de rases en tot tipus de terreny Asfalt, Formigons, Roca…, fins a a una profunditat màxima de 60Cm i amplada de 13 o 20Cm.

  • Excava i buida simultàniament, sense deixar el material fresat dins la rasa, i deixant un tall lineal entre la rasa i l’asfalt o formigó.
  • Permet realitzar excavacions de secció molt petita (13/20Cm), amb el conseqüent estalvi de costes de reomplert de sorra / formigó / asfalt i el volum de runes a tractar posteriorment.
  • Permet realitzar excavacions ocupant el mínim espai dins la via pública, essent necessària sols una passada per tal de deixar el treball d’excavació totalment acabat i a punt per a la col·locació de les canalitzacions