Obra Marítima

Obres Realitzades i en Execució


Ports de la Generalitat (Roses)

Reparació i substitució del Moll de Ribera, Moll de Pescadors i Pantalà de formigó en el Port de Roses.
Any de finalització: 2018 – Durada: 10 mesos


Ports de la Generalitat (Roses)

Dragat del Moll de Ribera en el Port de Roses.
Any de finalització: 2018 – Durada: 1 mes


Ports de la Generalitat (Port de la Selva)

Formació d’escullera i reforç de dic.
Any de finalització: 2017 – Durada 12 mesos


Generalitat de Catalunya – Dep. Territori i Sostenibilitat (Urb. Santa Margarita)

Dragat de la Bocana de Santa Margarita (Roses)
Any de finalització: 2017 – Durada: 1 mes


Ports de la Generalitat de Catalunya (Palamós)

Ampliació de la estació marítima del moll comercial del port de Palamós.
Any de finalització: 2016 – Durada: 3 mesos


Ports de la Generalitat de Catalunya (Llançà)

Millora dels paviments exteriors de la zona pesquera del port de Llançà. Adequació del terreny, xarxa de serveis i senajament i pavimentació amb un total de 117m³ de formigó armat.
Any de finalització: 2016 – Durada: 1 mes