Obra Marítima

Gràcies a la maquinària especifica que disposem, bomba de dragat, balsa per treballs acuatics i més. Podem oferir feines de Fonamentacions Submarines, Dragats, Construccions d’Esculleres, Reparacions de Molls, etc.